Zdobądź prace. TT soft wpiera kreatywnych i młodych pracownik.
Firma TT Soft zajmuje się systemami obsługi Klienta i wykonawstwem instalacji niskoprądowych od 2000 roku. W realizacji mamy ponad sto obiektów: basenów, fitnessów, hal sportowych, kin, budynków użyteczności publicznej, biur. Jesteśmy producentem oprogramowania dla obiektów sportowo-rekreacyjnych, elektroniki zbliżeniowej RFID (czytniki, sterowniki),tablic diodowych oraz szafek i mebli z HPL. Prowadzimy również dystrybucję najwyższej jakości elektronicznych zamków bateryjnych firmy SAG Schult-Schlagbaum.
Szukamy partnerów. Ogłoszenie o nawiązaniu współpracy.
Analiza i opracowanie struktury bazy danych umożliwiającej wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemach obsługi klienta

Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
TT Soft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 9a, 35-105 Rzeszów


Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie innowacyjnej struktury bazy danych stanowiącej podstawę nowoczesnego systemu obsługi klienta zapewniająca ponadrzeciętną elastyczność w stosunku do dynamicznie zmieniających się przepisów prawa oraz umożliwiającej oprogramowanie inteligentnych rozwiązań business intelligence. Analiza winna zawierać obecne możliwości silników bazodanowych oraz wskazanie technologicznych rozwiązań umożliwiających wytworzenie innowacyjnego, elastycznego oprogramowania do zarządzania obiektami.

Efektem przprowadzonej analizy powinno być:
1. Analiza dotychczasowych rozwiązań bazodanowych;
2. Wskazanie odpowiedniego do realizacji celu silnika bazodanowego, który zapewni realizacje innowacyjnych elementów oprogramowania;
3. Przygotowanie struktury bazy danych umożlwiającej realizację innowacyjnych elementów oprogramowania.

Kod CPV:  72240000-9 Warunki udziału w postępowaniu : 
Wykonawca musi wykazać się znajmością struktur bazy danych. Znajomość ta musi zostać poparta udokumentowanymi realizacjami podobnych analiz lub referencjami napisanego oprgramowania.
Termin składania ofert:  wtorek, Marzec 28, 2017 - 09:00 Miejsce składania oraz otwarcia ofert:

Oferty należy składać:

1. Na adres mailowy Spółki TT Soft: [email protected] z tematem "Analiza i opracowanie innowacyjnej struktury bazy danych ESOK"

2. Listownie na adres: TT Soft Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 9a, 35-105 Rzeszów z dopiskiem "Analiza i opracowanie innowacyjnej struktury bazy danych ESOK"

3. Osobiście w siedzibie Spółki pod adresem :  ul. Przemysłowa 9a, 35-105 Rzeszów.

Link do ogłoszenia na stronie zamawiającego :  https://www.ttsoft.pl/kariera.html Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

Kryterium oceny ofert:

1. Cena 80%.

2. Termin realizacji 20%.

Termin wykonania zamówienia: 
wtorek, Październik 31, 2017
Powiat: 
M. Rzeszów
Informacja na temat zakresu wykluczenia :

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.